Arealregnskap med Visualisering

Metoden for å identifisere planlagte utbyggingsområder i en kommunes planer er basert på forskningsrapport fra Norsk Institutt for Naturforskning.
Les rapporten her.

Planlagte utbyggingsområder  

01 Bolig eller sentrumsformål
02 Fritidsbebyggelse
03 Tjenesteyting
04 Handel
05 Turistformål
06 Næringsvirksomhet
07 Råstoffutvinning
08 Kombinerte formål
12 Blå/grønnstruktur
13 Forsvaret
14 LNFR
15 LNFR spredt
16 Havner og småbåthavner
17 Sjø og vassdrag, flerbruk
18 Akvakultur
19 Udefinert

Områder med potensiell arealkonflikt  

Planalder  

Manglende planalder
Eldre enn 1985
Eldre enn 2008
Nyere enn 2008

Plantype  

Kommuneplan
Reguleringsplan

Laget med eoTales