Arealregnskap med Visualisering

(Demoløsning, ta kontakt for mer informasjon)

Planlagte utbyggingsområder  

01 Bolig eller sentrumsformål
02 Fritidsbebyggelse
03 Tjenesteyting
04 Handel
05 Turistformål
06 Næringsvirksomhet
07 Råstoffutvinning
08 Kombinerte formål
09 Idrettsanlegg
10 Andre formål
11 Samferdselsanlegg
12 Blå/grønnstruktur
13 Forsvaret
14 LNFR
15 LNFR spredt
16 Havner og småbåthavner
17 Sjø og vassdrag, flerbruk
18 Akvakultur
19 Udefinert

Områder med overlapp  

Laget med eoTales